Hobbiton Mộc Châu: Cùng khám phá Chương Trình Con với Trắc nghiệm Tin 10 Bài 10

Bạn đang muốn ôn luyện trắc nghiệm Tin học 10? Bài viết này sẽ giúp bạn với 15 câu hỏi trắc nghiệm Trắc nghiệm Tin 10 Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn sách Cánh diều. Đặc biệt, bài viết này cung cấp đáp án và lời giải chi tiết cho các câu hỏi, giúp bạn ôn tập môn Tin học 10 một cách hiệu quả.

Chương trình con và thư viện các chương trình con (Cánh diều Bài 10)

Câu 1. Hàm trong Python được khai báo theo mẫu nào?

 • A. def tên_hàm(tham số):
 • B. def tên_hàm(tham số)
 • C. def tên_hàm()
 • D. def (tham số)

Câu 2. “Các lệnh mô tả hàm” phải viết như thế nào?

 • A. Thẳng hàng với lệnh def.
 • B. Lùi vào theo quy định của Python.
 • C. Ngay sau dấu hai chấm (:) và không xuống dòng.
 • D. Viết thành khối và không được lùi vào.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Tên hàm do người lập trình đặt không cần theo quy tắc.
 • B. Chương trình con là một đoạn câu lệnh thực hiện một việc nào đó được đặt tên.
 • C. Muốn xây dựng hàm trả về giá trị xử lí, cần kết thúc hàm bằng câu lệnh return cùng với biểu thức hay biến chứa giá trị trả về.
 • D. Các lệnh mô tả hàm phải viết lùi vào theo quy định của Python.

Câu 4. Thư viện math cung cấp:

 • A. Thủ tục vào ra của chương trình.
 • B. Hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên.
 • C. Các hằng và hàm toán học.
 • D. Hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu.
READ  Dân Tộc La Chí

Câu 5. Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1):
s = a1 * b1
a, b = map(int, input().split())
print(t(a, b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

 • A. Thiếu lời gọi hàm.
 • B. Thiếu dấu ‘:’ cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm.
 • C. Thiếu tham số hình thức.
 • D. Thiếu lệnh return giá trị cần trả về ở cuối thân hàm.

Câu 6. Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1, b1):
s = abs(a1 – b1)
return s

a, b = map(int, input().split())
print(t(a, b))

Với a = 2, b = 4, sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả bằng:

 • A. -2
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 6

Câu 7. Cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm phải có:

 • A. Dấu ‘:’.
 • B. Dấu ‘;’.
 • C. Dấu ‘.’.
 • D. Dấu ‘,’.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Nếu là hàm có kết quả, trong thân hàm sẽ không có lệnh return.
 • B. Nếu là hàm có kết quả, trong thân hàm sẽ có lệnh return và theo sau là dãy giá trị trả về.
 • C. Nếu là hàm có kết quả, trong thân hàm sẽ là dãy các lệnh tính giá trị và không có lệnh return.
 • D. Nếu là hàm có kết quả, trong thân hàm sẽ duy nhất lệnh return.

Câu 9. Khi sử dụng hàm sqrt() ta cần khai báo thư viện:

 • A. math
 • B. random
 • C. zlib
 • D. datetime

Câu 10. Cho các câu sau, số câu đúng là:

 1. Sử dụng chương trình con sẽ làm chương trình dễ hiểu, dễ tìm lỗi hơn.
 2. Hàm chỉ được gọi một lần duy nhất ở chương trình chính.
 3. Hàm luôn trả một giá trị qua tên của hàm.
 4. Python chỉ cho phép chương trình gọi một hàm xây dựng sẵn trong các thư viện của Python.
 5. Khai báo hàm trong Python luôn có danh sách tham số.
 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
READ  Villa Hồ Đồng Đò Bình Yên Cottages: Khoảnh khắc ẩn mình trong thiên nhiên

Câu 11. Hàm gcd(x, y) trả về:

 • A. Bội chung nhỏ nhất của x và y.
 • B. Căn bậc hai của x và y.
 • C. Ước chung lớn nhất của x và y.
 • D. Trị tuyệt đối của x và y.

Câu 12. Khi sử dụng hàm có sẵn (trong một thư viện) ta cần:

 • A. Gọi hàm có sẵn thực hiện mà không cần xây dựng lại hàm đó.
 • B. Phải xây dựng lại hàm đó.
 • C. Phải khai báo hàm trước khi gọi.
 • D. Phải khai báo và xây dựng lại.

Câu 13. Cho đoạn chương trình sau:

def h(a1, b1):
s = a1 – b1
return s

a, b = map(int, input().split())
t = h(a, b)
print(t)

Trong đoạn chương trình trên, lời gọi hàm với đối số truyền vào là:

 • A. h(a, b)
 • B. h(a1, b1)
 • C. return s
 • D. s = a1 – b1

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chương trình con?

 • A. Giúp việc lập trình trở lên dễ dàng hơn.
 • B. Tránh được việc phải viết đi viết lại cùng một dãy lệnh.
 • C. Chương trình dễ hiểu, dễ đọc.
 • D. Khó phát hiện lỗi.

Câu 15. Cho đoạn chương trình sau:

def h(a1, b1):
s = a1 – b1
return s

a, b = map(int, input().split())
t = h(a, b)
print(t)

Trong đoạn chương trình trên, a1, b1 được gọi là:

 • A. Tên hàm.
 • B. Tham số hình thức.
 • C. Tham số thực sự.
 • D. Biến cục bộ.

Hãy tham gia các trò chơi thú vị tại Hobbiton Mộc Châu để tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ và thú vị nhất trong cuộc sống!

READ  10 quán ăn ngon tại Côn Đảo mà bạn không thể bỏ lỡ

Săn shopee siêu SALE:

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti’s ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3